Kajaanin Kuvataiteilijat ry

Säännöt

Kajaanin Kuvataiteilijat r.y. Säännöt

Kajaanin Kuvataiteilijat r.y. Säännöt


1 §
Yhdistyksen nimi on Kajaanin Kuvataiteilijat r.y ja kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistyksen toiminta –
alueena on Kainuu.


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkakunnan kuvataidetta sekä parantaa jäsentensä taiteellisia toimintaedellytyksiä ja yhteisöllisyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä maalaus- ja piirustustilaisuuksia, kursseja ja taide-esitelmiä sekä järjestää yhdistyksen jäsenille tai kaikille avoimia yhteisnäyttelyitä jotka voivat olla jyrytettyjä ja tekee aloitteita. Yhtenä kanavana voidaan hyödyntää internetin tuomia mahdollisuuksia.
Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianmukaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia.


3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen Kainuussa vaikuttava kuvataiteilija tai kuvataideharrastaja, joka hyväksyy sen säännöt, tarkoituksen ja toimintamuodot. Kuvataiteeseen luetaan kaikki visuaaliseen taiteeseen kuuluvat alat. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi poikkeuksellisesti hyväksyä myös muualta Suomen alueelta olevan henkilön ansioidensa takia jäseneksi.
Hakemus voi olla vapaamuotoinen, jonka liitteenä on cv. Hakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle.
Jäsenyyden kriteereinä on hakijan taidealan koulutus, hakijan osallistuminen jyrytettyihin näyttelyihin ja/tai hakijan omiin yksityisnäyttelyihin sekä hakemuksen liitteenä oleviin teoskuviin. Yhdistys voi edellyttää nähtäväksi alkuperäiset teokset.
Kuvataideharrastaja, joka ei koulutuksen tai näyttelykokemuksen puolesta täytä kriteereitä, voidaan taiteellisten näyttöjen perusteella hyväksyä koejäseneksi. Osallistuttuaan kahteen jyrytettyyn näyttelyyn hänet voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
Yhdistys voi esittää yhdistyksen kokouksessa kunniajäseneksi yhdistyksen jäsenen hänen ansioista yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voi liittyä yhteisöt ja yksityishenkilöt. Kannattajajäsenet eivät osallistu yhdistyksen toimintaan. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Koejäsenillä, varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet yhdistyksen toiminnassa. Poikkeuksena on, että yhdistys ei voi esittää koejäseniä valtakunnallisiin näyttelyihin yhdistyksen nimissä.
Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen puheenjohtajalle. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on laiminlyöty kahden vuoden ajalta. Hän voi saada jäsenyyden takaisin maksettuaan rästissä olevat jäsenmaksut. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yksimielisellä päätöksellä jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen toimintaa, sen yhteisöllisyyttä tai sääntöjä vastaan.


4 §
Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksessa vuodeksi valitut puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään kaksi ja enintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.


5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri; kaksi yhdessä.

6 §
Yhdistyksen tilivuosi päättyy kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä. Tilit ja toimintakertomus on
tammikuun kuluessa jätettävä toiminnantarkastajalle, joka antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.
Vuosikokous pidetään helmi–maaliskuussa, syyskokous pidetään marras-joulukuussa.
Muita kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus viimeistään 6 päivää ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteydellä.

7 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen virkailijat.
2 Esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta.
3 Esitetään tilit ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään edellisen
vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
4 Käsitellään tarvittaessa täsmennetty toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
5 Käsitellään hallituksen valmistelemat esitykset kokoukselle sekä muut esille tulevat asiat.

8 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen virkailijat
2 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
3 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja toimintaa.
4 Käsitellään hallituksen laatima suunnitelma tulevan vuoden toiminnaksi.
5 Käsitellään alustava talousarvio tulevalle vuodelle.
6 Päätetään vuosimaksun suuruus.
7 Käsitellään hallituksen valmistelemat esitykset kokoukselle sekä muut esille tulevat asiat.

9 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ja ne pääsevät voimaan, jos muutoksia kannattaa vähintään 3 / 4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, ja kun merkintä muutoksista on tehty yhdistysrekisteriin.


10 §
Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan Kajaanin taidemuseon rahastoon tai Kajaanin kaupungille taidehankintoihin paikallisilta taiteilijoilta.

11 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.

© Kajaanin kuvataiteilijat r.y

Uusimmat kommentit

26.01 | 11:23

Hei Ritva Juhani Visapää Helsingistä otti yhteyttä ja hänellä on yksi Ri...

03.01 | 19:19

New old looks 👀

21.03 | 16:37

Hei Ritva Risto Kivi oli isäni lapsuudenystävä ja hyvä kaveri koko eläm...

05.11 | 18:48

Hei! Nimi ei ole minulle tuttu. Soita Paavo Makkoselle, jos h...